Stosuj fungicydy tylko w razie potrzeby

Stosuj fungicydy tylko w razie potrzeby

Fungicydy, które są przeznaczone do celowania w określone enzymy lub białka wytwarzane przez grzyby, nie uszkadzają tkanki roślinnej, dzięki czemu mogą wnikać i przemieszczać się wewnątrz liści, zapewniając właściwości lecznicze i zwiększając ilość chronionej tkanki roślinnej, nie tylko tam, gdzie po zastosowaniu został zastosowany fungicyd.

Stosuj fungicydy tylko w razie potrzeby

Głownica pyląca atakuje głównie zboża i kukurydzę

Rolnicy często wykorzystują systemy prognozowania chorób lub progi działania, jeśli są one dostępne, aby zapewnić, że fungicydy są stosowane w razie potrzeby oraz aby uniknąć kosztów i możliwego wpływu niepotrzebnych lub nadmiernych zastosowań środków ochrony roślin na środowisko.

Opracowano systemy prognozowania dla szeregu chorób w oparciu o zrozumienie warunków środowiskowych sprzyjających ich rozwojowi. Zazwyczaj są one oparte na temperaturze i wilgotności względnej lub wilgotności liści na obszarze, na którym uprawiana jest roślina.

Stosowanie fungicydów oparte na progach obejmują rutynowe sprawdzanie uprawy pod kątem objawów, a następnie stosowanie fungicydów, gdy liczba objawów osiągnie poziom krytyczny, powyżej którego nie można odpowiednio kontrolować choroby. Przykładem poziomu krytycznego jest jedna plama chorobowa na pięć badanych liści. Znajomość cyklu chorobowego patogenu jest ważna przy opracowywaniu i stosowaniu systemów prognozowania i progów. Ekonomia często wpływa na wybór fungicydu i czas aplikacji. Drogie fungicydy i liczne zastosowania są stosowane na cennych nasadzeniach, które mogą powodować znaczne straty ekonomiczne w przypadku braku środków, takich jak drzewa owocowe i pola golfowe.

Uznając, że niektóre choroby nie wpływają na plony, gdy ich nasilenie jest niskie, jak głownica pyląca, stosuje się próg ekonomiczny w celu określenia, kiedy konieczne jest zastosowanie środków grzybobójczych. Poziom tolerancji upraw lub próg uszkodzeń może się różnić w zależności od etapu rozwoju uprawy w momencie ataku grzybów, praktyk zarządzania uprawą, lokalizacji i warunków klimatycznych. Wiadomo, że choroby pochodzące od grzybów w a występują częściej przy dużej wilgotności naprzemiennie z upałami.