Definicja i cechy analizy finansowej

Definicja i cechy analizy finansowej

Analiza finansowa należy do zakresu analizy ekonomicznej; polega na badaniu efektywności przedsiębiorstwa w kontekście zjawisk natury finansowej.

Jej nadrzędną funkcją jest dostarczanie informacji na temat aktualnego stanu przedsiębiorstwa. Pomaga zaplanować kolejne kroki rynkowe firmy. Dobrze przeprowadzona analiza finansowa służy zarówno maksymalizacji wyników finansowych podmiotu gospodarczej, jak również optymalizacji jego drogi rozwojowej. Wyróżniamy trzy rodzaje analizy finansowej: a) analiza wstępna (ex ante) – funkcjonalna w procesie planowania (np. budżetu); b) analiza operatywna – w trakcie podejmowania działań, regularna ich kontrola; c) analiza następcza (ex post) – po zakończeniu działań, pozwala wyciągnąć wnioski.

Definicja i cechy analizy finansowej

Jakie są istotne wyznaczniki analizy finansowej?

Niezwykle ważne w analizie finansowej są wskaźniki ekonomiczne, np. wskaźnik rentowności albo wskaźnik płynności finansowej. Analiza finansowa opiera swoją metodologię ściśle na sprawdzonych prawach ekonomicznych. Stosuje się metody dedukcyjne, indukcyjne, porównawcze i przyczynowo-skutkowe. Proces analityczny musi być oparty na twardych danych empirycznych zawartych w sprawozdaniu finansowym danego podmiotu gospodarczego, oświadczeniach podatkowych i spisach inwentaryzacyjnych. Stosuje się też w analizie finansowej statystykę, na przykład wnikliwe badanie rentowności firmy nie może obyć się bez szeregu określonych operacji statystycznych. Warto pamiętać, że skuteczna analiza finansowa ma moc predyktywną, czyli potrafi z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć przyszłą sytuację majątkowo-gospodarczą przedsiębiorstwa.

Jeśli są Państwo zainteresowani zbieraniem i obróbką danych potrzebnych przy analizie finansowej, warto skorzystać z naszego zautomatyzowane systemu: eanaliza.pl/analiza-finansowa. Powstał on we współpracy ze znawcami ekonomii. Do jego stosowania potrzebny jest wyłącznie komputer z dostępem do internetu. Zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na Państwa pytania.